Beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2016 -2017

1. Arbejdet med ny deklaration

Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til at fortsætte arbejdet med at modernisere den gældende deklaration for Tulipanparken.
Som konsekvens heraf holdt bestyrelsen sommer/efterår 2016 endnu to møder med repræsentanter fra Horsens Kommune for at sikre kommunens opbakning til projektet. Efter råd fra kommunen henvendte bestyrelsen sig til Landinspektørfirmaet, Bonefeld og Bystrup, som tilbage i 1973 havde udarbejdet den gældende deklaration. Det var efter kommunens opfattelse nødvendigt at få ekstern bistand for at sikre, at alle formelle formkrav til en ny deklaration var opfyldt. I modsat fald ville en tinglysning af en evt. ny deklaration blive afvist.

På et møde med landinspektørfirmaet fik bestyrelsen det råd at opgive arbejdet med at få en ny deklaration gennemført. Firmaets argumenter var i korthed følgende:

 • Som forening vil Tulipanparkens Grundejerforening løbe ind i det praktiske problem, at den ikke kan tinglyse noget på medlemmernes ejendomme, uden at hver enkelt grundejer aktivt tiltræder enten en tinglysningsfuldmagt eller selv forestår tinglysningen. Dette ville ifølge firmaets erfaringer blive overordentligt vanskeligt! Selv med stemmerne 46 for og 1 imod vil det være umuligt at få en ny deklaration tinglyst. Alle grundejere har med andre ord en veto-ret.
 • Desuden ville arbejdet også være meget arbejdskrævende og dyrt, da det ville blive nødvendigt at involvere både landinspektør og (sandsynligvis) advokat i det videre arbejde.
 • Hertil kommer, at mange af den gældende deklarations bestemmelser har mistet deres praktiske betydning som følge af planlovens bestemmelser om fx udarbejdelse af lokalplaner m.m.. Det betyder i praksis, at Horsens Kommune vil give tilladelse til bygningsændringer i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.
 • Den eksisterende uoverensstemmelse mellem deklarationens ordlyd om grundejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse og den gældende fortolkning heraf kan elimineres ved en tilføjelse til foreningens vedtægter. En sådan ændring af vedtægterne skal ske efter vedtægternes § 12.
 • Samlet konklusion:
  • Fortsæt med den gældende deklaration, da et forsøg på at lave en ny deklaration vil være både dyr og arbejdskrævende uden sikkerhed for, at foreningen vil nå helt i mål.
  • Lav en tilføjelse til vedtægterne, således at vedtægternes indhold stemmer overens med den hidtidige fortolkning af grundejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse i henhold til deklarationen, punkt 2b, 3 og 10b. (Som alternativ hertil kunne man forhøje kontingentet med x.000 kr./årligt, så der var penge til at betale et gartnerfirma til at varetage vedligeholdelsen af de fællesarealer, hække m.m., der omtales i deklarationens ovennævnte 3 punkter.)

2. Arbejdet med forslag til tilføjelse til foreningens vedtægter.

På et bestyrelsesmøde d. 21. september 2016 besluttede en enig bestyrelse sig for at følge de råd, som foreningen havde fået af landinspektørfirmaet, Bonefeld og Bystrup. Bestyrelsen ønskede også at fortsætte den gældende fortolkning og praksis m.h.t. vedligeholdelse af fællesarealer, hække m.m. og udelukkede derfor tanken om at foreslå en stor kontingentforhøjelse, der skulle finansiere vedligeholdelse af fællesarealer og hække mod offentlige veje og stier.

Derfor rettede bestyrelsen nu opmærksomheden mod at udarbejde et forslag til vedtægtstilføjelse på den kommende generalforsamling i maj 2017. Forslaget skal til afstemning efter følgende regler par.12:

”På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved almindelig stemmeflerhed. Ved forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med 2/3 af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden dog at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, på hvilket den først vedtagne beslutning endelig kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.”

3. Forenings-hjemmeside

Bestyrelsen har ikke opgivet arbejdet med en hjemmeside og har indtil videre følgende stikord på listen og modtager gerne nye forslag og gode råd:

 • Hvor ligger Tulipanparken? (Områdets historie, områdets natur, områdets butikker, områdets aktiviteter og foreninger, områdets skole, områdets institutioner, områdets kirke, offentlig transport).
 • Grundejerforeningen (Udstykningsplan, deklaration, vedtægter, bestyrelse, referater, vision, kontakt)

4. Andre temaer

 • ”Nabohjælp”-skilte er opsat, og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig på Nabohjælp.dk og tale med naboer og beboere på stikvejen om det praktiske.
 • Bestyrelsen har to gange rettet henvendelse til kommunen om at få udbedret hul i asfalten ud for nr. 9 – hidtil forgæves.
 • Der har i alt været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling i 2016.

 

På bestyrelsens vegne. 21-05-2017
Flemming Schmidt

 

Flere referater og bilag