Generalforsamling 2016

Tulipanparkens Grundejerforening – Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 19.00 i Stensballe Golfklubs klublokale.

1. Valg af dirigent.

Normann Poulsen, nr. 24, blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015-2016.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende mundtlige beretning:

”Som det fremgår af den udsendte skriftlige beretning har bestyrelsen drøftet fordele og ulemper ved en modernisering af den gældende deklaration. Ved høringen i marts af medlemmernes synspunkter i sagen, fik bestyrelsen tilslutning fra ca. 60% af foreningens medlemmer til at fortsætte arbejdet med at modernisere deklarationen.

Igennem de senere år har en á jour føring af deklarationen været et tilbagevendende tema. Derfor kunne man jo stille sig spørgsmålet: Hvordan er situationen i de andre grundejerforeninger i området? Der må da være andre end os, der har et problem!

Når man skal besvare det spørgsmål, skal man være opmærksom på, om udstykningen er foretaget før eller efter kommuneplanlovens ikrafttræden d. 1. februar 1977. Kommuneplanloven var sidste fase i en helt ny planlovgivning, som gradvist trådte i kraft i 1970’erne som følge af den store kommunalreform fra 1970. Denne lov indførte en pligt for kommunerne til at udarbejde kommuneplaner og lokalplaner.

Hvad betyder det for forståelsen af sagen?

Det betyder for det første, at Horsens Kommune har vedtaget lokalplaner for de nye udstykninger. Det gælder fx Riesengård, der er omfattet af lokalplan 213 fra 2005. Heri kan man læse om diverse regler for bebyggelse og beplantning m.m – helt svarende til det, man finder i vores deklaration, jf. kommunens hjemmeside, hvor lokalplanen kan findes.

Det betyder for det andet, at der ikke er nogen lokalplan, der gælder for Tulipanparken, da udstykningen er sket før kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977. I stedet for har vi en deklaration.

For det tredje betyder det også, at kommunen må formodes at have interesse i at fastholde nogle af deklarationens bestemmelser. Spørgsmålet er hvilke

Det var en af grundene til, at bestyrelsen har taget kontakt til Horsens Kommune. En anden grund er, at det ifølge gældende lovgivning er sådan, at deklarationen ikke kan ændres ved en ensidig beslutning fra grundejerforeningens side. Den kan kun ændres ved en accept fra begge påtaleberettigede. Horsens Kommune har dermed som påtaleberettiget en slags veto.

Horsens Kommune har på den anden side – på et møde i begyndelsen af maj – givet tilsagn til, at kommunen gerne vil samarbejde med os om at modernisere bestemmelserne, og i en mail til mig fra d. 9. maj har kommunen bedt bestyrelsen om at formulere et udkast til en moderniseret tekst – fx ved at nyformulere de punkter, som blev nævnt i vores høringsbrev til medlemmerne fra marts måned. Samtidig har kommunen meddelt, at ”der er en del forhold, som kommunen har interesse i bliver bevaret i et eller andet omfang.”

På den baggrund agter bestyrelsen at arbejde videre med sagen i samarbejde med Horsens Kommune. Samtidig er det klart, at medlemmerne vil blive holdt løbende orienteret.

Hvis bestyrelsen og kommunen bliver enige om en moderniseret tekst, er det planen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling – måske til efteråret – med dette ene punkt på dagsordenen, jf. vedtægternes § 12. Det vil så være op til den eller de ekstraordinære generalforsamling(er) at afgøre, om en revideret og opdateret deklaration skal erstatte den gamle. Først herefter kan Horsens Kommune og Tulipanparkens grundejerforening i fællesskab få den reviderede deklaration tinglyst og den gamle aflyst.

Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen vedr. reparation af stamvejen. Den har svaret, at ”vejen er på listen over veje, der evt. skal have nyt slidlag…Er der ikke penge til nyt slidlag, vil vejen få en lappeløsning, indtil der er penge til nyt slidlag.”

Til sidst skal jeg gøre opmærksom på, at suppleant Mogens Nielsen, nr. 38, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Malene Munk, der har ønsket at udtræde.
Tak til medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde og tak til foreningens revisorer for deres arbejde med at gennemgå regnskab. ”

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Indkomne forslag.

a. Fra Frank Hansen, nr. 6 har bestyrelsen modtaget følgende forslag:

Hundeejere har pligt til at sikre, at deres hundes hundetegn er synlige, og at de ikke løber frit rundt på stier og i andre beboeres haver.”

Begrundelse: Hunde, der løber frit rundt på stier og i andre beboeres haver kan ødelægge andre beboeres beplantning, stauder og køkkenhave, ligesom de kan skabe unødig utryghed for gående og andre beboere og deres gæster.

Forslaget enstemmigt godkendt.

b. Bestyrelsen forelægger følgende forslag:

”Bestyrelsen opfordrer beboerne på de enkelte stikveje til at indgå en gensidig aftale efter de retningslinjer, som Det kriminalpræventive Råd og Trygfonden har udarbejdet under overskriften NABOHJÆLP, og som er tilgængelige på hjemmesiden Nabohjælp.dk.

Begrundelse: En sådan aftale forebygger med sin tydelige skiltning indbrud hos Tulipanparkens beboere.

Forslaget blev godkendt, idet det blev foreslået, at bestyrelsen rekvirerede informationsmateriale til alle beboere og beskrev en procedure og en deadline for de enkelte stikvejes gensidige aftaler om etablering af nabohjælp.

4. Regnskab for regnskabsåret 2015-2016.

Kassereren fremlægger regnskab, som efterfølgende godkendes.

5. Fastlæggelse af budget for året 2016-2017 – herunder fastsættelse af kontingent.

Budget og uændret kontingent blev godkendt.

6. Valg af formand.

a. Flemming Schmidt, nr. 12. genvalgt

7. Valg af bestyrelse

a. Ole Christiansen, nr. 25 genvalgt
b. Morten Krag, nr. 31 genvalgt
c. Peter Skou, nr. 11 Ikke på valg
d. Malene Munk Ikke på valg, men er udtrådt af bestyrelsen

8. Valg af to suppleanter

a. Jørgen T. Madsen (nr. 39) og Jan Teinborg (nr. 16) valgt

9. Valg af to revisorer

a. Frank Hansen (nr. 6) og John Jørgensen valgt

10. Eventuelt

  • Udarbejdelse af en hjemmeside for Tulipanparkens Grundejerforening blev drøftet, og bestyrelsen blev opfordret til at søge ekstern teknisk bistand til at få hjemmesiden etableret og efterfølgende opdateret.
  • Der blev givet udtryk for, at nogle af Højagervejs hække mod sydstien var dårligt vedligeholdt. Foreningen vil om nødvendigt være behjælpelig med at løse problemet i samarbejde med Højagervejs Grundejerforening.

Flemming Schmidt/ref.

P:S.

  • Antal deltagende personer: 29
  • Antal deltagende matr. nr.: 19 – dvs. en deltagerprocent på 40.

 

Læs flere referater og bilag