Generalforsamling 2017

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TULIPANPARKENS GRUNDEJERFORENING D. 31. MAJ 2017.

1. Valg af dirigent.

Normann Poulsen, nr. 24, blev valg til dirigent

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til foreningens love. Det samme gælder bilag og forslag.

2. Bestyrelsens beretning 2016-2017.

Den skriftlige beretning er udsendt til foreningens medlemmer.

Som supplement hertil fremlagde formanden følgende mundtlige beretning: I den udsendte skriftlige beretning har bestyrelsen opsummeret indholdet af den rådgivning, som landinspektørfirmaet ”Bonefeld og Bystrup” gav bestyrelsen i efteråret 2016. I beretningen har bestyrelsen også opsummeret argumenterne for at opgive arbejdet med at ”modernisere” den gældende deklaration.

I bestyrelsens mundtlige beretning vil jeg – på bestyrelsens vegne – dvæle lidt ved argumenterne for en vedtægtstilføjelse:

Lad os starte med at se på, hvad det betyder, når der i deklarationen står, at visse renholdelsesopgaver ”påhviler grundejerforeningen”?

I første omgang betyder dette udtryk, at hvis fx Horsens Kommune er utilfreds med den måde, disse renholdelsesopgaver bliver udført på, så er grundejerforeningen ”den juridiske person”, som kommunen kan klage til og i værste fald slæbe for retten.

For det andet betyder udtrykket, at det er grundejerforeningens ansvar – dvs. generalforsamlingens ansvar – at finde frem til, hvordan udtrykket ”påhviler grundejerforeningen” skal udmøntes i praksis, fordi selve deklarationen jo ikke angiver en konkret fortolkning. Tilbage i 1970’erne var spørgsmålet da også helt åbent:

Skal bestyrelsen udføre arbejdet? Skal en gartner mod betaling udføre arbejdet og kontingentet forøges tilsvarende? Skal der være arbejdsweekender, hvor alle grundejere deltager? Eller skal grundejerne på anden måde involveres?

Siden 1970’erne har problemet med deklarationens uklare og flertydige formulering været løst ved, at alle grundejere ved ”frivilligt arbejde” løste vedligeholdelsesforpligtelsen, uden at denne praksis blev skrevet ind i vedtægterne.

Som det fremgår af den skriftlige beretning, foreslår bestyrelsen nu, dels at denne praksis for vedligeholdelse af fællesarealer m.m. fortsætter; dels at denne praksis skrives ind i vores vedtægter.

Vedtægtstilføjelsen bør ske af flere grunde:

 • Alle har en interesse i, at klarhed erstatter usikkerhed og tvivl, og at der er entydige regler for, hvordan man kan ændre praksis, nemlig ved et såkaldt kvalificeret flertal på generalforsamlingen.
 • Uskrevne regler bliver derfor også frarådet af førende jurister i foreningsret, fordi uskrevne regler ifølge sagens natur ikke rummer klare bestemmelser om, hvordan disse regler kan ændres eller afskaffes.
 • Især i forbindelse med ejerskifte er klarhed vigtig. Mulige købere er naturligvis interesserede i åbenhed og gennemskuelighed i den grundejerforening, som de er tvunget til at være medlem af og betale kontingent til.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen revisorerne for deres villighed til at revidere foreningens regnskab.

Bestyrelsens beretning godkendt enstemmigt.

3. Bestyrelsens udsendte forslag om en tilføjelse til vedtægterne

Under debatten herom blev det af en grundejer (nr. 9) anført, at bestyrelsens forslag stillede de enkelte grundejere forskelligt, afhængig af ejendommens placering i Tulipanparken. Vedkommende foretrak derfor, at der ikke blev skrevet noget ind i vedtægterne, og at den nuværende ”frivillige” vedligeholdelsesordning fortsatte. Vedkommende kunne også frygte, at nogle ejendomme ville tabe i markedsværdi ved at synliggøre i vedtægterne, hvordan grundejerforeningen fortolkede deklarationens udtryk ”påhviler grundejerforeningen” – en fortolkning, som nogle kunne opfatte som en ændring af deklarationen.

Hertil svarede bestyrelsen, at den foreslåede tilføjelse til vedtægterne jo hverken ændrede ved deklarationen eller ved praksis, men kun kodificerede den hidtidige uskrevne vedligeholdelsespraksis, som alle grundejere og generalforsamlinger i grundejerforeningen havde bekræftet i mere end 40 år. Det eneste nye var ifølge bestyrelsens opfattelse, at man nu erstattede uskrevne regler med skrevne regler, og at vedtægterne indeholdt procedurer for, hvordan man kunne ændre disse regler.

Bestyrelsen gentog desuden sit ønske om åbenhed og gennemskuelighed og påpegede, at et værditab næppe ville være sandsynlig, og at et muligt værditab jo også skulle måles op imod det lave kontingent, man i øjeblikket betalte i stedet for et kontingent på måske 5-6.000 kr. årligt, hvis et gartnerfirma skulle overtage hele vedligeholdelsen.

Dirigenten satte de enkelte forslag til vedtægtstilføjelse til afstemning. Forinden blev det konstateret, at i alt 23 personer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 15 grundejere. Herefter gik forsamlingen over til afstemning.

Afstemning om formuleringen vedrørende deklarationens stk. 2b:
For: 14. Imod: 1

Afstemning om formuleringen vedrørende deklarationens stk. 3:
For: 13. Imod: 1. Undlader at stemme: 1

Afstemning om formuleringen vedrørende deklarationens stk. 10b:
For: 15. Imod: 0

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag havde fået det krævede kvalificerede flertal, men da mindre end halvdelen af medlemmerne var til stede på generalforsamlingen, skulle forslaget bringes op på en ny ekstraordinær generalforsamling.

4. Regnskab for regnskabsåret 2016-2017.

Det udsendte regnskab godkendt.

5. Fastlæggelse af budget for året 2017-2018 – herunder fastsættelse af kontingent.

Det udsendte budgetforslag blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 1.500 kr. blev vedtaget.

6. Valg af formand.

Flemming Schmidt, nr. 12, blev genvalgt. Formanden vælges for ét år.

7. Valg af bestyrelse.

 • Ole Christiansen, nr. 25, ikke på valg.
 • Morten Krag, nr. 31, ikke på valg.
 • Peter Skou, nr. 11, på valg for to år. Genvalgt.
 • Mogens Nielsen, nr. 38, på valg for to år. Genvalgt.

8. Valg af to suppleanter.

Jørgen T. Madsen, nr. 37, og Søren Bach, nr. 27 blev valgt.

9. Valg af to revisorer.

Frank Hansen, nr. 6, og John Jørgensen, blev genvalgt.

10. Eventuelt.

 • Tilslutning til, at nabohjælp-skilte opsættes ud for hver stikvej.
 • Tilslutning til, at bestyrelsen ikke udbedrer stamvejen for grundejerforeningens regning, men afventer, at Horsens Kommune reagerer på grundejerforeningens henvendelser om at få eksisterende huller repareret.
 • Herunder var der opfordring fra generalforsamlingen til, at så mange grundejere som muligt rettede henvendelse til kommunen om slidskader og huller i stamvejens asfalt– fx ved at bruge kommunens hjemmeside eller ”giv-et-praj-app”.
 • Grundejerforeningen må forvente at skulle overtage vedligeholdelsen af stamvejen som en privat vej, hvis Horsens Kommune beslutter sig for at lægge ny asfalt på hele vejen. Dette er – så vidt vides – sket for Husoddebakkens vedkommende.

Horsens d. 14. juni 2017
Flemming Schmidt/ref.

Se referat for ekstraordinær generalforsamling

Læs flere referater og bilag