Referat fra generalforsamling 2019

Onsdag d. 22. maj 2019

1. Valg af dirigent.

 • K. Gamborg, nr. 46, blev valgt.
 • Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne og gjorde opmærksom på, at 22 husstande ud af 47 havde tilmeldt sig. (36 personer)

2. Bestyrelsens beretning for året 2018-2019.

 • Formanden indledte med følgende bemærkninger: Indledningsvis vil jeg gerne sige, at i sagen om hækklipning og fællesområder har det hele tiden været vigtigt for bestyrelsen at holde to vidt forskellige spørgsmål ude fra hinanden:
 • Det ene spørgsmål er: Hvilke regler er der her i Tulipanparken? Det er et spørgsmål, der kun kan besvares ved at undersøge foreningens praksis og de beslutninger, der er blevet truffet af tidligere generalforsamlinger.
 • Det andet spørgsmål er: Hvilke regler bør der være? Dette er et spørgsmål, der peger mod fremtiden og de beslutninger, som foreningens generalforsamlinger træffer i fremtiden.
 • Det spørgsmål, som bestyrelsen udelukkende har beskæftiget sig med i beretningen, er det første spørgsmål – altså hvilke regler mener vi er gældende i Tulipanparken? Vores argumentation er opsummeret i den skriftlige beretning, og jeg skal derfor ikke gentage den her – blot minde om en særlig vigtig juridisk pointe: Tinglyste deklarationer og servitutter er ikke uforanderlige og entydige på samme måde som et tinglyst pantebrev på fast ejendom. Deklarationer og servitutter kan fortolkes i lyset af praksis, og de kan helt eller delvist forældes af mange forskellige grunde – fx hvis de ikke er blevet håndhævet igennem en lang årrække, eller de er blevet overhalet af ny lovgivning eller lokalplaner.
 • Dirigenten efterlyste spørgsmål og kommentarer.
 • Beretningen godkendt enstemmigt.

3. Regnskab for regnskabsåret 2018-2019.

 • Kassereren gennemgik det udsendte regnskab og svarede på spørgsmål.
 • Afstemning: Regnskabet godkendt enstemmigt.

4. Fastlæggelse af budget for året 2019-2020.

 • Kassereren gennemgik budgettet for det kommende år og foreslog uændret kontingent.
 • Afstemning: Budget og uændret kontingent vedtaget enstemmigt.

5. Valg af formand.

 • Flemming Schmidt ønsker at stoppe som formand efter 4 år på posten. Bestyrelsen foreslår Per Honore, nr. 44, som ny formand.
 • Per Honore valgt enstemmigt.

6. Valg af bestyrelse.

 • Ole Christiansen, nr. 25, og Morten Krag, nr. 31, er ikke på valg.
 • Peter Skou, nr. 11, på valg/modtager genvalg: Valgt.
 • Mogens Nielsen, nr. 38, på valg/modtager genvalg. Valgt.

7. Valg af suppleanter.

 • Jørgen T. Madsen, nr. 39, og Søren Bach, nr. 27: Valgt.

8. Valg af to revisorer.

 • John Jørgensen, nr. 20, og Jan Teinborg, nr. 16: Valgt.

9. Indkomne forslag.

a. Forslag fra Tulipanparken nr. 37, jf. den udsendte dagsorden.

 • Forslag om indkøb af fælles telt, inkl. bundramme og opbevaringskasse blev godkendt. Det indkøbte telt kan lånes af alle grundejere i Tulipanparken og opbevares hos nr. 37.
 • Samlet budget: ca. 7.000 kr.

b. Forslag fra Tulipanparken nr. 1, jf. særskilt udsendt bilag.

 • Fra Tulipanparken nr. 1 var der indkommet i alt 9 forslag ”til drøftelse på generalforsamlingen”. De fleste uden begrundelse.
 • Dirigenten spurgte forslagsstilleren om, hvorvidt ”til drøftelse” skulle forstås således, at generalforsamlingen skulle tilkendegive over for bestyrelsen, at den – såfremt der var flertal for det – skulle arbejde videre med et eller flere af de stillede forslag i den kommende tid. Denne tolkning blev bekræftet af forslagsstilleren.
 • Dirigenten opfordrede herefter forslagsstilleren til at begrunde de indsendte forslag. Forslagsstilleren gav overordnet set udtryk for de samme synspunkter, som i 2017 og 2018 var blevet sendt til bestyrelsen: at foreningens vedtægter i 2014 var vedtaget i strid med foreningens love, og at vedtægtsændringen i 2017 derfor også var ugyldig. Desuden plæderede forslagsstilleren for, at deklarationens formuleringer om vedligeholdelse blev skrevet ind i foreningens vedtægter, og at grundejerforeningen i fremtiden betalte for hækklipning og vedligeholdelse af fællesarealer. Midlerne til at betale de forøgede udgifter til hækklipning m.m. skulle komme fra den nuværende vejfond. Den ville meget få af de nuværende beboere – på grund af alder – få glæde af, sagde forslagsstilleren, som også mente, at vejfonden var alt for stor.
 • I alt 16 husstande – udover nr. 1 – deltog i debatten. Ingen gav udtryk for enighed med forslagsstilleren, hverken med hensyn til synspunkterne om de vedtægtsændringer, der blev gennemført i 2014 og i 2017, eller med hensyn til forslagsstillerens synspunkter om vedligeholdelsespraksis, hækklipning, foreningens økonomi, kontingentets størrelse og vejfond. Mange – bl. a. nytilflyttede – medlemmer gav udtryk for tilfredshed med, at foreningen havde en sund økonomi og var i stand til at betale for de kvalitetsløft af fx stier og arealet ud mod Husoddevej, som skiftende bestyrelser havde stået for i de sidste 10-12 år. Det var vigtigt, at området præsenterede sig godt over for fremtidige købere af huse i Tulipanparken, blev der sagt.
 • Dirigenten lod hvert af de 9 forslag komme til afstemning ved håndsoprækning. Ved hver af de 9 afstemninger var der kun én, der stemte imod generalforsamlingens afvisning af forslagene, hvorefter dirigenten – efter ca. 40 minutters debat – kunne konkludere, at det var op til bestyrelsen at vurdere, hvordan den bedst kunne tilgodese medlemmernes interesser, og om den ønskede at arbejde videre med et eller flere af de fremsatte forslag.

10. Eventuelt.

 • Nr. 34 spurgte til, om foreningen var tryg ved reetableringen af stikvejene efter arbejdet med fjernvarme, idet asfaltlaget under de optagne SF-sten ikke var blevet reetableret. Bestyrelsen svarede, at MUNCK A/S havde overbevist den ved afleveringsforretningen om, at kvaliteten var i orden.
 • Bestyrelsen takkede den afgående formand for godt samarbejde og overrakte ham en vingave.

Horsens d. 29. maj 2019.

Referent: Flemming Schmidt

Referatet godkendt af generalforsamlingens dirigent: Knud Erik Gamborg