Vedtægter

for Tulipanparkens Grundejerforening

§ 1

Foreningens navn er: TULIPANPARKENS GRUNDEJERFORENING

§ 2

Foreningens hjemsted er: Stensballe by Vær sogn.

§ 3

Foreningens formål er:

 • At administrere og vedligeholde fællesarealer samt udøve påtalemyndighed efter deklarationen for området.
 • At varetage medlemmernes interesse.
 • At tage initiativ til løsning af fællesopgaver for foreningens medlemmer.
 • At varetage medlemmernes interesse som grundejer i øvrigt.

§ 4

Enhver, der ved skøde ejer en ejendom beliggende Tulipanparken, Stensballe, har pligt til at blive medlem af foreningen. Medlemskabet starter automatisk ved erhvervelse af en ejendom på Tulipanparken. Ved ejerskifte påhviler det et medlem at meddele navn og kontaktinformation på nye ejere af ejendommen til Grundejerforeningens bestyrelse.

§ 5

Det årlige kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Evt. refusion af erlagt medlemskontingent finder ikke sted. Evt. godtgørelse af kontingent er foreningen uvedkommende og må ske mellem sælger og køber af ejendommen.

§ 6

Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

§ 7

Den ordinære generalforsamling afholdes i maj måned. Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må stilles skriftligt overfor foreningens formand senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, til foreningens formand, fremsætter skriftlig begæring herom.

Begæringen skal indeholde udkast til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med ikke over 8 dages varsel.

§ 8

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. brev eller e-mail til hvert medlem med 14 dages varsel vedlagt allerede fremsatte forslag. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ligeledes pr. brev eller e-mail.

§ 9

På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 • Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 • Fastlæggelse af budget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent for det følgende år.
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. – Valg af 2 revisorer. – Indkomne forslag – Eventuelt.

§10

Generalforsamlingen ledes af den af denne valgte dirigent.

§ 11

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 1 medlem.

Hver parcel har på generalforsamlingen 1 stemme.

Der kan kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt.

§ 12

På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved almindelig stemmeflerhed. Ved forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med 2/3 af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden dog at halvdelen af medlemmerne er tilstede, indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, på hvilket den først tagne beslutning endelig kan vedtages med 2/3 af de afgive stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

§ 13

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og danner bevis for, hvad der er sket og besluttet på generalforsamlingen.

§ 14

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på foreningens generalforsamling blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed for 1 år af gangen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin dagsorden.

Af bestyrelsens øvrige 4 medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur 2 medlemmer, som har fungeret længst efter det senest påfaldne valg.

Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå.

Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Såfremt der mellem 2 ordinære generalforsamlinger afgår 1 eller flere medlemmer af bestyrelsen, indtræder suppleanterne efter tur.

Hvert medlem må højest stemme på det antal kandidater der skal vælges. Hvis flere af de foreslåede har lige mange stemmer, uden at de dermed er valgte, foretages for disse kandidaters vedkommende omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, sker valg ved lodtrækning.

§ 15

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægter for Foreningen. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Afhændelse, køb eller pantsætning af fast ejendom kan dog kun ske ifølge generalforsamlingsbeslutning.
Ved erhvervelse af fast ejendom samt ved pantsætning og afhændelse af sådanne tegnes foreningen af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Sådan tegning udgør fornøden legitimation overfor tinglysningsmyndighederne. Ved dispositioner i øvrigt, herunder udøvelse af påtaleret i henhold til den for området tinglyste deklaration af 16. januar 1973, tinglyst 2/2 1993 tegnes foreningen ligeledes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 16

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Formanden og i hans forfald næstformanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. For at beslutningen skal have gyldighed, må i det mindste 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 17

Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger og afholder udgifter godkendt af bestyrelsen. Kassereren og formanden kan inden for budgettet sammen disponere beløb. Kassereren kan selv disponere op til kr. 5.000.

Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt et fuldstændigt medlemskartotek.

§18

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

§ 19

Regnskabsåret går fra den 1. april til ultimo marts. Inden hvert års 10. maj afleveres årsregnskabet til bestyrelsens formand, der sender det til revisorerne. Derefter forelægges regnskabet for bestyrelsen til godkendelse.

Endeligt vedtaget på generalforsamlingen maj 2014.

Nedenstående tilføjelse til vedtægterne blev vedtaget i henhold til vedtægternes §12 på både den ordinære generalforsamling d. 31. maj 2017 og den ekstraordinære generalforsamling d. 12. september 2017.

Grundejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse, jf. deklaration af 16. januar 1973, stk. 2b, stk. 3 og stk. 10b påhviler medlemmerne efter nedenstående retningslinjer:

 • Ren – og vedligeholdelse af stiarealerne – herunder klipning af hække på sydstien mod Højagervej – påhviler samtlige medlemmer af grundejerforeningen. Udgifterne hertil er derfor indeholdt i det årlige kontingent til Grundejerforeningen.
 • Ren – og vedligeholdelse af hver enkelt stikvejs legeplads/fællesareal (og i den forbindelse evt. fælles hæk) samt stiernes græsarealer påhviler grundejerne på den enkelte stikvej, der derfor indgår en aftale herom, således at arbejdsbyrden fordeles ligeligt mellem stikvejens grundejere.
 • Vedligeholdelse af de i stk. 10b omtalte hegn påhviler på begge sider af hækken hver enkelt grundejer.