Bestyrelsens beretning 2016

Tulipanparkens grundejerforening – beretning 2015-2016

1. Evt. ny deklaration

Den deklaration for Tulipanparken, der er gældende i dag, blev oprindeligt udarbejdet af Stensballe Frøavl og tinglyst i februar 1973 – altså flere år før de planlove, der er gældende i dag, trådte i kraft. Deklarationen afspejler med andre ord et samfund og en tænkemåde, som snart er 45 år gammel.
Det indebærer, at deklarationen på flere områder er forældet. Dels har der igennem årene udviklet sig en af alle accepteret pragmatisk fortolkningspraksis. Dels har den teknologiske udvikling inden for byggebranchen bevirket, at bl. a. byggebestemmelser og materialeudbud anno 2016 har ændret sig meget i forhold til 1973. Deklarationens bestemmelser er simpelthen ikke blevet håndhævet, fordi disse bestemmelser er blevet overhalet af udviklingen og er i strid med ”almindelig sund fornuft”. Derfor sender deklarationen forkerte signaler til både medlemmer og evt. købere af hus i Tulipanparken. Deklarationen bidrager med andre ord til at skabe forvirring.

Derfor har skiftende bestyrelser igennem en række år arbejdet med muligheden for at modernisere deklarationen, og den nuværende bestyrelse har i årets løb fulgt op på dette arbejde. Bestyrelsen gennemførte i begyndelsen af 2016 en skriftlig høring blandt grundejerforeningens 47 medlemmer. I alt 28 medlemmer afgav deres svar, dvs. en svarprocent på ca. 60. Af disse 28 var der 25 medlemmer (dvs. et absolut flertal), der – uden forbehold – tilkendegav et ønske om at få deklarationen moderniseret.
På baggrund af det nævnte høringsresultat rettede bestyrelsen skriftlig henvendelse til Horsens Kommune for at få igangsat et samarbejde om en revideret deklaration. I den nu gældende deklaration er både Horsens Kommune og Tulipanparkens Grundejerforening påtaleberettigede, hvilket betyder, at en ændring af deklarationen forudsætter Horsens Kommunes godkendelse. Kommunen har tilkendegivet, at den gerne indgår i et samarbejde med grundejerforeningen om sagen, og bestyrelsen afventer i skrivende stund Horsens kommunes skriftlige tilbagemelding og ønsker til det videre arbejde.

Bestyrelsens ambition er at fortsætte samarbejdet med Horsens Kommune om deklarationen i håb om at arbejdet kan færdiggøres i løbet af efteråret, fx ved indkaldelse til ekstraordinær(e) generalforsamling(er). Det er også bestyrelsens hensigt at holde medlemmerne løbende orienteret om arbejdet, fx ved fortsat at rundsende referat af bestyrelsesmøder.

2. Øvrige kontakter til Horsens Kommune

I årets løb har bestyrelsen også rettet skriftlig henvendelse til Horsens Kommune vedrørende følgende forhold: Reparation af kloak på sydstien efter skybrud; nyt vejsklit på hjørnet af Husoddevej som følge af hærværk mod det gamle vejskilt samt fremskyndelse af arbejdet med at sikre et ensartet niveau på fortov og cykelsti ud mod Husoddevej for at undgå store vandpytter og risiko for farlig isdannelse i vinterhalvåret.

Den seneste henvendelse drejer sig om reparation af bil-chikaner og huller i asfalten på stikvejen.

3. Sommerfest

I sensommeren blev der atter i år afholdt en sommerfest for foreningens medlemmer. Igen var tilslutningen meget stor og arrangementet forløb fint. Bestyrelsen ønsker at takke de mange aktive, der med deres frivillige arbejdsindsats bidrog til det vellykkede arrangement.

4. Andet.

Bestyrelsen har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi bl. a. har drøftet følgende:

  • Hjemmeside for Tulipanparkens Grundejerforening ud fra et ønske om at skabe en kommunikationsplatform for foreningens medlemmer samt en informationskilde for mulige købere af huse i Tulipanparken. Bestyrelsen ønsker herigennem at gøre Tulipanparken til et attraktivt sted at bo og agter at fortsætte arbejdet med dette projekt – evt. ved at inddrage ekstern ekspertise.
  • NABOHJÆLP. Da der igennem årene har været flere indbrud i Tulipanparken vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling orientere for hovedtrækkene i dette tilbud fra Det kriminalpræventive Råd og Trygfonden, som mange betragter som en effektiv forebyggelse af indbrud.

Horsens d. 7. maj 2016.
Flemming Schmidt
Nr. 12, formand.

 

Flere referater og bilag