Ekstraordinær generalforsamling 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 12. september 2017 i Stensballe Golfklubs lokaler kl. 19.30 – 20.45, efterfulgt af et mindre traktement.

1. Valg af dirigent.

 • Finn Møller, nr. 41, blev valgt.
 • Dirigenten konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse og noterede sig, at repræsentanter fra 25 parceller var til stede. (I alt 35 personer).

2. Behandling af bestyrelsens forslag til tilføjelse til grundejerforeningens vedtægter

 • Flemming Schmidt fik som formand ordet og opsummerede i kort form baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling. Herefter omtalte han, at alle medlemmer i den seneste tid var blevet bekendt med, at der også eksisterer modstand blandt medlemmerne imod den ordinære generalforsamlings beslutninger om vedtægtstilføjelser og ønske om at skabe overensstemmelse mellem foreningens vedtægter og dens praksis for hækklipning og vedligeholdelse af fællesarealer. Derfor ville han på bestyrelsens vegne gerne understrege, at det naturligvis var fuldt ud legitimt at være uenig med bestyrelse og generalforsamling samt agitere for egne interesser og synspunkter. Noget sådant var udtryk for demokratiets helt almindelige spilleregler. Derfor var det også vigtigt at huske på, at hvis den ordinære generalforsamlings beslutning igen blev vedtaget, var vedtægtstilføjelserne jo kun gældende, indtil et nyt forslag blev udarbejdet og vedtaget på en ny generalforsamling. Formanden afsluttede sit indlæg med at appellere til, at alle deltagere i generalforsamlingen ville medvirke til at få generalforsamlingen afviklet på en rolig og værdig måde, og at ”vi alle sammen udviser loyalitet over for de demokratiske spilleregler, uanset udfaldet af aftenens afstemninger.”
 • Nikolajsen (Nr. 9) begærede herefter skriftlig afstemning
 • Dirigenten gjorde opmærksom på, at hver parcel – ifølge vedtægterne – havde én stemme ved afstemningerne. Det blev der protesteret imod, idet to parceller Worre og Jensen (nr. 1) samt Nikolajsen (nr. 9) hævdede, at en parcel havde to stemmer, såfremt begge ægtefæller var anført som ejere på skødet. Efter nogen ordveksling og yderligere dokumentation fra medlemmer og bestyrelse blev uenigheden løst ved, at 2014-vedtægternes regler om afstemning (§11) blev accepteret af alle: ”Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst et medlem. Hver parcel har på generalforsamlingen 1 stemme.”
 • Worre og Jensen (Nr. 1) mente, at der var tale om manipulation, og at forslaget ikke respekterede deklarationen for Tulipanparken. Forslagene burde forkastes, og grundejerforeningen burde indgå en aftale med en gartner om at udføre de vedligeholdelsesopgaver i forhold til hækklipning og fællesarealer, som medlemmerne hidtil havde udført, og som forslaget til vedtægtstilføjelse vil formalisere. Udgifterne til gartner kunne finansieres af vejfonden, som man fandt alt for stor.
 • Hansen (Nr. 6), Nielsen (nr. 38), Linnet (nr. 23) og Honore (nr. 44) opponerede med forskelligt ordvalg imod, at fællesskabets kasse skulle betale for hækklipning og fandt, at det var en selvfølge, at man som husejer skulle klippe sine hække, når man købte hus.
 • Nikolajsen (Nr. 9) fandt det i orden at fortsætte hidtidig praksis i forhold til hækklipning og fællesarealer som en ”frivillig ordning”, men syntes ikke om at få det skrevet ind i vedtægterne.
 • Krag (nr. 31) fra bestyrelsen fandt det tværtimod nødvendigt at få gjort op med ”sådanne uskrevne regler”. Vedtægterne burde efter hans opfattelse afspejle virkeligheden og være et nyttigt og brugbart redskab for beboerne, som til enhver tid kunne lave vedtægterne om.
 • Foreningens kasserer (Christiansen, nr. 25) gjorde opmærksom på, at der i henhold til tidligere beslutninger i foreningen endnu ikke var afsat penge til ”asfalt”, men til stikvejene, og at vurderingen af, hvor stor foreningens formue bør være, må afhænge af, hvilken afskrivningsperiode af SF-stenene, man anser for realistisk, og hvilken standard for stikvejenes udseende, man vil tilstræbe. I det lys fandt han ikke foreningens formue speciel stor.
 • Formanden tog afstand fra kritikken om manipulation og gjorde opmærksom på, at alt var foregået i fuld åbenhed. Bestyrelsen havde siden 2015 holdt medlemmerne orienteret om hele processen ved at udsende detaljerede referater fra bestyrelsesmøderne. Den stedfundne vedligeholdelsespraksis igennem 44 år var præcedensskabende i forhold til deklarationens formulering. Han gjorde endnu en gang opmærksom på, at han og den øvrige bestyrelse – som privatpersoner – kunne acceptere, hvilken som helst af de to ”modeller”, der indgik i debatten; men han måtte tage afstand fra, at der i debatten blev sået tvivl om hans og bestyrelsens motiver. Det vigtige for bestyrelsen havde hele tiden været at finde en løsning på et fælles problem for foreningens medlemmer. Derfor havde bestyrelsen søgt ekstern rådgivning hos landinspektørfirmaet Bonefeldt og Bystrup. På baggrund af denne rådgivning havde bestyrelsen foreslået at fortsætte hidtidig praksis og at formalisere denne praksis i vedtægterne. Dette fik næsten enstemmig tilslutning på generalforsamlingen i maj måned 2017. Forslaget var – efter bestyrelsens vurdering – udtryk for, hvad der tjente ”Tulipanparkens fællesskab” bedst – ikke et forslag, der skulle fremme dens egne private interesser. ”Og – så står det jo beboerne frit for at lave praksis om ved at vedtage nye vedtægter. Intet i vedtægterne er mejslet i beton!”
 • Herefter gik generalforsamlingen over til afstemning, som fik følgende resultat (Frank Hansen, nr. 6 og Flemming Aslak, nr. 34 var stemmetællere):
  • Vedr. stk. 2b: 23 JA og 2 NEJ (Ja-procent er 92)
  • Vedr. stk. 3: 19 JA og 6 NEJ (Ja-procent er 76)
  • Vedr. stk. 10: 18 JA og 7 NEJ (Ja-procent er 72)
 • Dirigenten konstaterede, at vedtægtstilføjelserne nu er vedtaget og opfordrede bestyrelsen til at rundsende vedtægterne med de nye tillæg.

Ref./FS/15-09-2017

 

Flere referater og bilag