Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19 i Stensballe Golfklubs lokaler.

1. Valg af dirigent.

K. E. Gamborg nr. 46 blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket i overensstemmelse med foreningens love.

2. Bestyrelsens beretning for året 2017-2018.

Formanden konstaterede, at 27 personer deltog i generalforsamlingen, repræsenterende 18 parceller.

Herefter supplerede han den udsendte skriftlige beretning med følgende mundtlig beretning:

”Som alle ved blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2017, således at den vedtægtstilføjelse, der blev vedtaget i maj 2017 kunne forelægges en ny generalforsamling. På denne blev tilføjelsen til vedtægterne igen vedtaget med et stort kvalificeret flertal.

Efterfølgende havde bestyrelsen et møde med to parceller, som mente, at 1973-vedtægternes afstemningsregler burde have været gældende ved afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling i 2017. Dette afviste bestyrelsen med henvisning til, at nye vedtægter var blevet vedtaget af to på hinanden følgende generalforsamlinger i 2014 og 2015, og at ingen i perioden siden da havde gjort indsigelse imod de udsendte referater fra disse to generalforsamlinger. Desuden havde de nye vedtægters afstemningsregler (Hver parcel har én og kun én stemme) været anvendt på generalforsamlingen i maj 2017.

Allerede i efteråret valgte bestyrelsen – skriftligt – at orientere medlemmerne om, at denne uenighed kunne tvinge bestyrelsen til at søge ekstern advokatbistand, hvilket bestyrelsen dog har undladt, fordi bestyrelsen betragter sagen som afsluttet.

Nu vil bestyrelsen gerne se fremad og minde alle om, at vedtægterne ikke er støbt i beton, men kan laves om af et flertal af foreningens medlemmer.

For at styrke forståelsen af bestyrelsens arbejde har bestyrelsen formuleret et værdigrundlag og en vision for foreningen. Dette forslag er optaget som et særskilt punkt på dagsordenen.

Jeg vil afslutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, ligesom jeg vil takke vores revisorer for at ville afsætte tid til at gennemgå foreningens regnskab.”

Dirigenten efterlyste herefter kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Søren Bach, nr. 25, spurgte, om man kunne forestille sig, at bestyrelsen iværksatte renovering eller nyanlæg af stikvejene på eget initiativ, uden at spørgsmålet blev forelagt generalforsamlingen. Hertil svarede formanden, at sager af den karakter naturligvis ikke kunne iværksættes uden en godkendelse af generalforsamlingen, og at budget for det kommende år skulle godkendes af generalforsamlingen ifølge lovene. Søren Bach spurgte dernæst, om bestyrelsen havde planer om et forhøjet kontingent. Bestyrelsen svarede, at den ikke ønskede at forhøje kontingentet og derfor foreslog uændret kontingent – jf. dagsordenens punkt 5.

Herefter stemte forsamlingen om bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt.

3. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde fremsat nedenstående forslag om vedtagelse af foreningens ”værdier og vision”:

”Grundejerforeningens formål er formuleret i vedtægterne.

Arbejdet for at virkeliggøre dette formål er styret af hensynet til nedenstående værdier og vision.

Grundejerforeningens værdier:

  • Åbenhed om foreningens beslutninger – for at sikre et højt informationsniveau
  • Samarbejde om løsning af fælles opgaver – for at udvikle et godt naboskab
  • Demokrati – for at sikre bred accept af foreningens beslutninger
  • Sund økonomi – for selv at kunne finansiere alle aktiviteter på kort og lang sigt

Grundejerforeningens vision:

  • Tulipanparken skal være et attraktivt villakvarter, som er trygt og indbydende at færdes i, og hvor det er naturligt for alle at medvirke til at sikre en høj standard for vedligeholdelse af både bygninger og udearealer.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab for regnskabsåret 2017-2018.

”Skal foreningens formue placeres i aktier for at få en højere forrentning”, spurgte en deltager. Flere ytrede sig om spørgsmålet, hvorefter dirigenten bad forsamlingen – om ved håndsoprækning – at tage stilling til spørgsmålet. Uden optælling konstaterede dirigenten, at interessen for at placere foreningens midler i aktier ”ikke var stor.”

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5. Fastlæggelse af budget for året 2018-2019 – herunder fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik det udsendte budgetforslag – herunder hvilke større udgifter vejfonden havde finansieret i de senere år, bl. a. nyanlæg af stier og ”trekanter” ud mod Husoddevej.

Bestyrelsens forslag til budget og uændret kontingent blev vedtaget enstemmigt.

6. Valg af formand.

Flemming Schmidt, nr. 12 blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg af bestyrelse.

Ole Christiansen, nr. 25 og Morten Krag nr. 31 blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af to suppleanter.

Jørgen T. Madsen, nr. 39, og Søren Bach, nr. 25 blev enstemmigt genvalgt.

9. Valg af to revisorer.

Frank Hansen, nr. 6, og John Jørgensen, nr. 20, blev enstemmigt genvalgt.

10. Eventuelt.

Ros til foreningens nye hjemmeside www.Tulipanparken.dk

Foreningen var herefter vært ved et mindre traktement, som sluttede kl. ca. 21.30.

Horsens d. 25. juni 2018.

Ref/FS